سفارش تبلیغ
صبا


میـ ـسپارمت بـ ـه لبـ ـخند هـ ـا


گیریم

 
خنجر حرف تو بر پهلوی باورها نشست؛

 
نوشدارویی ...

 
شرابی...

 
شیونی...


شعری به کارش می‌کنیم؛دل که چرکین شد ،


چکارش می‌کنیم...
تاریخ جمعه 95/7/2سـاعت 10:55 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

miss-A.