سفارش تبلیغ
صبا


میـ ـسپارمت بـ ـه لبـ ـخند هـ ـا


چقدر گمنامی میان واژه ها آسان استسال هاست از تو می گویمو حالا همه ی شهر عاشق تو اندبی آنکه بدانند بر شاعرت چه گذشتتاریخ پنج شنبه 93/12/28سـاعت 2:6 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

   1   2   3      >
miss-A.