سفارش تبلیغ
صبا


میـ ـسپارمت بـ ـه لبـ ـخند هـ ـا

گفته باشممن درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،


سخت است بدانم میبینی و بی خیالی


تاریخ یکشنبه 94/2/6سـاعت 7:17 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

miss-A.