سفارش تبلیغ
صبا ویژن


میـ ـسپارمت بـ ـه لبـ ـخند هـ ـا


گیریم

 
خنجر حرف تو بر پهلوی باورها نشست؛

 
نوشدارویی ...

 
شرابی...

 
شیونی...


شعری به کارش می‌کنیم؛دل که چرکین شد ،


چکارش می‌کنیم...
تاریخ جمعه 95/7/2سـاعت 10:55 عصر نویسنده HanIyeH نظرات () |

miss-A.